Saint City
განახლება 16/08/18 - Printable Version

+- Saint City (http://scrp.ge/forum)
+-- Forum: SC:RP (http://scrp.ge/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: მთავარი ინფორმაცია (http://scrp.ge/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+---- Forum: განახლებები (http://scrp.ge/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Thread: განახლება 16/08/18 (/showthread.php?tid=122)განახლება 16/08/18 - stiller - 09-16-2018

ინფორმაცია განახლებაზე:
* გაუქმდა კომანდი /hi ბანდიტებზე capture-ს დროს.
* დაემატა 4 ახალი ზურგის აქსესუარი ტანსაცმლის მაღაზიებში.

[Image: 478f85de5b8f.png]
[Image: d7e0a79e7bc3.png]
[Image: 987547d9659c.png]